اعضا هیات موسس

اعضا هیات موسس:

سرکار خانم دکتر سیده زهرا موسوی
متخصص سم شناسی

سرکار خانم دکتر ژینوس عسگرپناه
متخصص فارماکوگنوزی


سرکار خانم دکتر ملیحه انتظاری
متخصص تکوین گیاهی

سرکار خانم دکتر شهرزاد خاکپور
دکترای فیزیولوژی

رییس مرکز
سرکار خانم دکتر مهسا هادیپور جهرمی
دکترای فارماکولوژی