اساسنامه مرکز تحقیقات

 

مقدمه :
            بنا به پیشنهاد گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی و تصویب شورای پژوهشی واحد و به منظور تقویت و گسترش روحیه پژوهش و انجام طرح های تحقیقاتی و فناوری در زمینه های علوم پایه پزشکی و سایر علوم وابسته  " مرکزتحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران " که از این پس "مرکز تحقیقات " نامیده می شود در راستای اجرای آیین نامه های شورای انقلاب فرهنگی تاسیس می گردد .
 

فصل اول : اهداف و تعاریف
ماده یک : اهداف مرکز تحقیقات در جهت فعالیتهای ذیل متمرکز خواهد شد:
•     ارتقاء کیفی پژوهش در سطح علوم پایه پزشکی با محوریت تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی
•     تامین و تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره برداری مناسب ازنتایج آنها
•     استعدادیابی، حمایت و تشویق دانشجویان گروه پزشکی ، اعضاء هیات علمی دانشگاه و سایر محققین درجهت اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مرکز
•    لزوم تمرکز فعالیتهای تحقیقاتی و هدفمند کردن فعالیتها در راستای تولید علم و بر اساس نیازهای تحقیقاتی کشور
•     فراهم نمودن امکانات لازم بمنظوراجرای طرحهای تحقیقاتی وهدایت بهتر رساله های دکترا و پایان نامه های دانشجویان
•     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم در جهت تولید علم و دانش اافزایی
•     افزایش بهره وری از بستر مناسب تحقیقات در سطح دانشگاه
•    ایجاد ارتباط قانونمند با مراکز تحقیقاتی برون دانشگاهی و بین المللی
•    سازماندهی مناسب جهت ارتباط با بخش صنعت در جهت طراحی تحقیقات کاربردی
•    اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی ، بنیادی و توسعه ای همسو با برنامه ها و نیازهای پژوهشی علمی و فناوری کشور
•    سازماندهی و اجرای همایش های علمی - پژوهشی داخلی و بین المللی
•    ایجاد ارتباط و همکاری مستمر با سازمانها ، موسسات دولتی و غیر دولتی بمنظور رفع نیازهای پژوهشی انها
•    برگزاری کارگاههای پژوهشی ، انتشار گزارشهای تحقیقاتی ، کتب و نشریات ادواری


ماده دوم :
            مرکز تحقیقات یک شخصیت حقوقی مستقل می باشد که تحت نظارت معاونت پژوهشی و رئیس واحد متشکل از پژوهشگران غیر وابسته و اعضاء هیات علمی آن واحد به امور پژوهشی ، خدماتی ، مشاوره ای و فناوری می پردازند.
ماده سوم :
           مرکز تحقیقات مشتمل برسه آزمایشگاه تحقیقات شامل اتاق استقرار و عصاره گیری، اتاق ازمونهای علوم رفتاری و جراحی مغز و اعصاب و یک اتاق حیوانات سه قسمتی می باشد.

فصل دوم : ارکان و تشکیلات
ماده چهارم:
            ارکان مرکزتحقیقات عبارتند از : شورای راهبردی تحقیقات (شورا) ، رئیس مرکزتحقیقات ، مسئولین آزمایشگاههای مرکز تحقیقات ، گروههای پژوهشی
ماه پنجم:
            شورا متشکل از شش نفر عضو ثابت ( رئیس واحد، معاون پژوهشی واحد ، رئیس مرکزتحقیقات و روسای آزمایشگاه تحقیقات ) و  مدیران گروههای آموزشی می باشد.
ماده ششم:
            دوره فعالیت و عملکرد شورا دو سال است و احکام اعضاء بنا بر پیشنهاد رئیس مرکز و صدور حکم توسط ریاست واحد رسمیت پیدا می کند . انتخاب مجدد اعضاء شورا  برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده هفتم:
            ریاست شورا بعهده رئیس مرکزتحقیقات فیفا و یا قائم مقام او خواهد بود. شورا به دعوت رئیس آن و با حداقل نصف به علاوه  یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت حاضر در جلسه قابل اجراست .
تبصره یک :
                رئیس مرکزتحقیقات می تواند با تصویب شورا یک یا چند نفراز پژوهشگران داخل یا خارج از دانشگاه را جهت مشاوره بطور موقت و بدون حق رای جهت شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.
ماده هشتم:
            رئیس مرکزتحقیقات توسط شورا پیشنهاد و توسط رئیس واحد جهت صدور حکم به مدت دو سال به رئیس دانشگاه معرفی می گردد. انتخاب رئیس مرکزتحقیقات برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده نهم:
            رئیس مرکزتحقیقات مسئولیت نظارت برحسن انجام کار و تهیه گزارش عملکرد مرکز تحقیقات را بعهده دارد.

فصل سوم : امور مالی و قراردادها
ماده دهم:
            در آمدهای مرکزتحقیقات شامل منابع مالی نقدی و غیر نقدی است که در مقابل اجرای طرحهای پژوهشی و سایر خدمات و یا به صورت بلاعوض از اشخاص حقیقی و یا حقوقی بطور موقت و یا دائم دریافت می گردد.
ماده یازدهم:
            وجوه نقدی دریافتی به حساب در آمدهای مرکزتحقیقات واریز میگردد.
ماده دوازدهم:
            کلیه امکانات و منابع غیر نقدی دریافتی ، اموال و لوازم دانشگاه محسوب می شود و جهت استفاده مستقیما" در اختیار مرکزتحقیقات قرارمی گیرد.
ماده سیزدهم:
            کلیه هزینه های مرکزتحقیقات اعم از هزینه های اجرای طرحهای پژوهشی خدماتی و یا مشاوره ای، حقوق ، دستمزد ، هزنیه مواد مصرفی و غیره به پیشنهاد رئیس مرکزتحقیقات و تصویب شورا از محل درآمدهای نقدی پرداخت خواهد شد.
ماده چهاردهم:
            رئیس مرکزتحقیقات موظف است پس از پایان هر سال شمسی گزارش عملکرد مالی آن سال را تنظیم و پس از تایید در شورا نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به اطلاع هیات رئیسه دانشگاه برساند.
ماده پانزدهم:
            قرارداد اجرای طرحهای پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای پس از وصول درخواست کارفرما در شورای پژوهشی مرکز تهیه و پس از تایید شورا جهت عقد قرارداد و در صورت نیاز تعیین ناظر به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارسال می گردد.
ماده شانزدهم:
            دستورالعمل تنظیم و اجرای قراردادها و سایر ضوابط مالی از جمله احتساب واحد معادل برای رئیس مرکز تحقیقات فیفا و سایر اعضاء شورا متناسب با سایر وظایف اجرایی اعضاء هیات علمی دانشگاه توسط ریاست واحد تایید و اجرایی خواهد شد .
 

فصل چهارم : تغییر در اساسنامه و  انحلال مرکز تحقیقات
ماده هفدهم:
            هر گونه تغییر در مواد اساسنامه و یا اضافه نمودن موارد پیش بینی نشده با پیشنهاد شوری پژوهشی مرکز تحقیقات فیفا و تصویب هیات رئیسه واحد امکان پذیر خواهد بود.
ماده هجدهم:
            انحلال مرکزتحقیقات بنا به پیشنهاد شورا و تصویب هیات رئیسه واحد انجام می شود. در صورت انحلال مرکز تحقیقات تجهیزات متعلق به مرکز تحقیقات با تایید معاون پژوهشی واحد در اختیار واحد قرار می گیرد .
ماده نوزدهم:
            این اساسنامه شامل مقدمه ، چهار فصل ، نوزده ماده و یک تبصره در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران         تصویب و قابل اجرا است.