اهداف مرکز

اهداف کلی مرکز:
•    استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاستن از محدودیت های موجود در دارو درمانی
•    کمک به اثبات آثار فارماکولوژیکی داروهای گیاهی در حیوانات آزمایشگاهی و بیماران
•    تایید یا رد کاربردهای آنها به روش تخصصی و تعیین دوزهای بهینه آنها
•    انجام پژوهش های بنیادی – کاربردی در جهت تولید علم و کمک به تامین نیاز های دارویی
•    برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین تحقیقات پایه و بالینی در زمینه دارو درمانی بیماران
•    تلاش در ایجاد هماهنگی در تحقیقات فارماکولوژیکی گیاهان دارویی در سطح کشور
•    همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور و سازمان ها
•    ایجاد بستر مناسب برای محققین و دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه ی فارماکولوژی گیاهان دارویی
•    برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و کاربردی برای دانشجویان و محققین