خدمات مرکز تحقیقات

1_ در این مرکز حیوانات آزمایشگاهی موش سوری و رت ( صحرایی) برای مرتفع کردن نیازهای پژوهشگران تکثیر و پرورش میابد. 

2_ این آزمایشگاه دارای تجهیزاتی از قبیل دستگاه استریوتکس، میز جراحی  و امکانات لازم جهت تحقیقات رفتاری بر روی مدل های حیوانی می باشد.

3_ در این آزمایشگاه حیوانات در شرایط استاندارد پرورش و نگهداری شده  و تحت آزمایش قرار میگیرند.

4_ قبول سفارشات تکثیر و پرورش حیوان.